Monika Naďová Krošláková

Monika Naďová Krošláková pôsobí ako docentka na Obchodnej fakulte, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je zakladateľkou Centra rodinného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na problematiku podnikania. Je garantkou predmetov Rodinné podnikanie a Obchodné podnikanie a spolu garantom dvoch študijných programov na Ekonomickej univerzite, autorkou alebo spoluautorkou viacerých vedeckých publikácií, vysokoškolských učebníc zaoberajúcich sa podnikaním (rodinné podnikanie, malé a stredné podnikanie a rýchlo rastúce podniky) a podnikateľským prostredím. Prednáša témy súvisiace s podnikateľským prostredím, podnikaním a aktívne spolupracuje na projektoch a výskumoch zameraných na danú problematiku na vedeckých a odborných konferenciách. Je spolumajiteľkou rodinnej produkčnej spoločnosti Novplasta s.r.o.. Spolupracuje s PWC Slovakia a KPMG Slovakia na vypracovaní výskumných štúdií a v spolupráci s najväčšou slovenskou výskumnou agentúrou Gfk Slovakia sa podieľala na implementácii 3 strategických dokumenty v kontexte stratégie Európa 2020 v roku 2015. Je spoluriešiteľkou niekoľkých výskumných grantov KEGA a VEGA pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Je menovaná za experta v oblasti rodinného podnikania pre Slovak Business Agency a je členkou pracovných skupín pre problematiku rodinného podnikania na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Je spoluzakladateľkou siete špičkových lídrov v oblasti podnikania a výskumných pracovníkov v The International Business and Economic Research Academy (IBERA).