Podnikatelské prostredie rodinných podnikov na Slovensku – vnímanie externých bariér

The business environment of family enterprises in Slovakia – perception of external barriers

Monika Naďová Krošláková (Slovensko), Samer Khouri (Slovensko), Marián Čvirik (Slovensko), Andrea Tomášková (Česká republika), Peter Drábik (Slovensko), Hamdi Derkawi (Slovensko)

 

Primárním cílem příspěvku je prozkoumat vnímání externích bariér v praxi rodinného podnikání na Slovensku, a to selekcí podle vybraných rozlišovacích znaků. Při zpracování dat byly použity matematické a statistické metody deskriptivní a induktivní statistiky. Pro zkoumání vnímání externíchích bariér jsme vyvinuli škálovací nástroj, jehož spolehlivost byla ověřena pomocí Cronbachova alfa. V tomto příspěvku uvádíme dvě výzkumné otázky a tři hypotézy, které ověřujeme pomocí testu one-way ANOVA. Výsledky naznačují, že rodinné firmy na Slovensku nevnímají existenci vnějších bariér na vysoké úrovni. Lze konstatovat, že charakter rodinných podniků, podle zvolených kritérií, nemá zásadní vliv na vnímání existence vybraných externích bariér v podnikatelském prostředí. Bariéry jsou rodinnými podniky vnímány stejně bez ohledu na kritéria, podle kterých byly kategorizovány.