Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska

Monika Naďová Krošláková (Slovakia)

 

Rodinné  podniky  tvoria  viac  ako  dve  tretiny  všetkých podnikateľských  subjektov, zohrávajú tak významnú úlohu v ekonomike Slovenska, podieľajú sa na tvorbe HDP a generujú množstvo  pracovných  príležitostí.  Významne  kreujú  slovenské  podnikateľské  prostredie, pôsobia  v  rôznych  regiónoch  a  podporujú  miestne  komunitné  projekty.  Pružnejšie  sa prispôsobujú  potrebám  trhu  a  z  dôvodu  existencie  osobných  vzťahov  k  zamestnancom, odberateľom a dodávateľom dosahujú lepšiu kontrolu kvality. Zároveň svojimi exportnými a inovačnými aktivitami významne participujú na exportnej a inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.  Napriek  tomu neexistuje rodinné  podnikanie  na  Slovensku ako  samostatná kategória, chýba legislatívny rámec rodinného podnikania a formulácia súčasnej legislatívy v oblasti  podnikania  je  nepresná  a  pre rodinu  a  rodinný  podnik  komplikovaná.  Cieľom monografie  je  identifikácia  kľúčových  faktorov  rozvoja,  ktoré  majú  významný  vplyv na zvýšenie  konkurencieschopnosti  rodinných  podnikoch  na  Slovensku  a  v  súvislosti s identifikovanými bariérami a očakávanými výzvami navrhnúť opatrenia na zlepšenie podpory a zvýšenie konkurencieschopnosti rodinných podnikov na Slovensku. Monografia je rozdelená do 8 kapitol. Obsahuje 44 grafov, 13 tabuliek, 2 schémy, 2 mapy, 3 obrázky a 8 príloh. Prvá kapitola  je  venovaná  teoretickým  aspektom,  vymedzeniu  základných  kategórií  a  významu rodinného podnikania. V ďalších častiach monografia charakterizuje právne aspekty rodinného podnikania  a  venuje  sa  špecifickým  problematikám  rodinného  podnikania  ako  riadenie a plánovanie. Kapitoly 5 a 6 vysvetľujú rámcové podmienky pre vznik a rozvoj predmetných podnikov  a  hodnotia  účinnosť  vybraných  faktorov  na  rast  rodinných  podnikov.  Záverečná kapitola obsahuje komplexnú štúdiu o vzniku a rozvoji rodinných podnikov so zameraním sa na determinanty ich rastu na Slovensku. Výsledkom riešenia danej problematiky je identifikácia kľúčových faktorov rastu a navrhnutie konkrétnych opatrení, ktoré by mohli akcelerovať rast a konkurencieschopnosť  rodinných  podnikov  a  zároveň  zlepšiť  podmienky  pre  ich  rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky. Medzi interné determinanty rastu rodinných podnikov môžeme zaradiť existenciu strategického rodinného pánu a nástupníckeho plánu, nadstavenie pravidiel  pre  elimináciu  konfliktov  a  zabránenie  prenosu  konfliktov  z  podniku  do  rodiny a opačne a vopred spracovaná rodinná ústava ako nástroj určenia pravidiel fungovania podniku, a zároveň rozdelenia kompetencií členom rodiny v rodinnom podniku. Predpokladom  rastu rodinných podnikov sú aj ich exportné a inovačné aktivity. V tejto súvislosti je preto podpora exportných a inovačných aktivít rodinných podnikov dôležitým faktorom ich dynamického rastu  a  konkurencieschopnosti. Nedostupnosť externých finančných zdrojov, komplikovaná a rýchlo sa meniaca legislatíva, či absencia hodnotenia dôsledkov regulácií na podnikateľské prostredie patria k dlhodobo pretrvávajúcim externým bariéram rastu predmetných rodinných podnikov. Ďalšími sú nedostatky  v podnikateľskom prostredí, ako náročná a komplikovaná vymožiteľnosť  práva  a  nefunkčnosť  súdov,  vysoká  administratívna  záťaž, vysoké  daňové a odvodové  zaťaženie  a  nedostatok  kvalifikovanej  pracovnej  sily.  Vytvorenie  kvalitného podnikateľského  prostredia  je  jedným  z  kľúčových  determinantov  zabezpečenia  prosperity a zvýšenia konkurencieschopnosti nielen rodinných podnikov, ale všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku. Dôležitým sa stáva prijatie definície rodinného podnikania, získanie podrobných  kvantitatívnych  a  kvalitatívnych štatistík  o  rodinnom  podnikaní  a  následné vyčíslenie ekonomických dopadov na Slovensko, ako podklad pre ďalšie opatrenia podporujúce konkurencieschopnosť rodinných podnikov.