Analýza exportu malých a stredných podnikov na Slovensku (2017)

Zámerom analýzy je popísať stav v oblasti exportu MSP, identifikovať bariéry a prekážky a s využitím príkladov zo zahraničia navrhnúť opatrenia na zvýšenie exportnej výkonnosti MSP. V prvej kapitole je na podkladoch dokumentu Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v r.2015 analyzované prostredie MSP z hľadiska ich exportných ukazovateľov. Následne sú v kapitole 2 prezentované opatrenia realizované na podporu exportu MSP, resp. podnikov všeobecne, na Slovensku. Pomerne rozsiahle aktivity Európskej komisie v oblasti podpory internacionalizácie (exportu) MSP sú spracované v tretej kapitole, v ktorej sú zároveň uvedené aj príklady opatrení na podporu exportu realizovaných v iných členských krajinách EÚ. Štvrtá kapitola obsahuje sumár výsledkov z Prieskumu exportných ašpirácií MSP1 , ktorý bol zmeraný na mapovanie ambícií aj bariér pociťovaných MSP v oblasti zahranično-obchodných aktivít. Súčasťou je definovanie najvýznamnejších problémov prejavujúcich sa v oblasti exportu MSP. Záverečná piata kapitola obsahuje návrh opatrení na riešenie problémov exportu MSP identifikovaných v predchádzajúcich častiach.

Dokument je spracovaný na podklade dostupných štatistických údajov a aktuálneho prieskumu, obsahuje informácie o súčasnom stave exportu MSP na Slovensku a jeho príčinách. Je preto vhodným podkladom pre monitorovanie plnenia cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020.