Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska (2020)

Úvod

V trhovom hospodárstve Slovenska, založenom na princípe konkurencie a voľnej tvorby cien, plnia malé a stredné podniky dôležitú úlohu. Významne sa podieľajú na celkovej zamestnanosti, čím plnia dôležitú úlohu pri tvorbe potenciálnych pracovných miest a priamo prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti. Generujú vysoký podiel na HDP Slovenska a plnia dôležitú úlohu v procese globalizácie. Pružnejšie sa prispôsobujú potrebám trhu, neustále produkujú a inovujú, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť. Pomerne významnú časť (82 %) malého a stredného podnikania tvoria rodinné podniky. Rodinné podniky tak prinášajú pozitívne ekonomické efekty na celú ekonomiku Slovenska a zároveň sú kľúčovými subjektmi podnikateľského prostredia. Dynamický rast rodinných podnikov si vyžaduje vytvorenie vhodných podmienok na podnikanie a cielenú podporu zo strany štátu.

Špecifickosť rodinného podniku nespočíva v osobitosti právnych úprav, ale v interakcii podnikania a rodiny. Rodinné podniky sú známe svojou osobitou internou atmosférou, v ktorej dochádza k interakcii medzi tvrdou, podnikateľskou klímou a vrelými rodinnými vzťahmi. Vzhľadom na to, že v rodinnom podniku dochádza k spolupráci viacerých generácií jednej rodiny, je ťažké rozlíšiť a oddeliť vzťahy, ktoré sú medzi príslušníkmi rodiny v práci často profesionálne a mimo práce neformálne a emocionálne. Z toho vyplýva, že rodinný podnik je prostredie, v ktorom prichádza k interakcii na jednej strane medzi príbuznými ako spolupracovníkmi v podniku a na druhej strane ako príslušníkmi jednej rodiny.

Monografia obsahuje najdôležitejšie teoretické poznatky, typické pre túto špecifickú formu podnikania, týkajúce sa právnych aspektov, riadenia podniku, plánovania nástupníctva a zdrojov financovania, ktorých zanedbanie môže spôsobiť zánik tohto fenoménu podnikania. Hlavným cieľom monografie je identifikácia kľúčových faktorov rozvoja, ktoré majú významný vplyv na rast, zvýšenie konkurencieschopnosti a kontinuitu rodinných podnikov na Slovensku. V tejto súvislosti je súčasťou monografie spracovaný výskum, zameraný na oblasti týkajúce sa problematiky rodinných podnikov, so zreteľom na identifikovanie existujúcich bariér rozvoja predmetných podnikov a očakávané výzvy. Osobitný význam majú sformulované odporúčania k jednotlivým oblastiam problematiky rodinného podnikania, ktoré predstavujú dôležitý a účinný nástroj rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti existujúcich rodinných podnikov na Slovensku.

Vzhľadom na to, že rodinné podnikanie je na Slovensku doposiaľ teoreticky málo prebádanou oblasťou, monografiu môžeme označiť ako systematizujúcu štúdiu vo vedeckej tvorbe. Poznatky, sformulované v monografii, sú výsledkom viacročného výskumu predmetnej problematiky autorkou monografie. Monografia je určená tak študentom ekonomického zamerania, ako aj širokej odbornej verejnosti a podnikateľskej sfére. Môže poslúžiť ako návod na zvládnutie bariér, vylepšenie prosperity, zvyšovanie stability a predĺženie životnosti pre už existujúce rodinné firmy a zároveň motivovať perspektívnych záujemcov pri rozhodovaní sa o založení rodinnej firmy.
Ďakujeme poradenským spoločnostiam FONDATI & PARTNERS s. r. o., RSM Česká republika a Slovensko, advokátskej kancelárii MCL, s. r. o. a Slovenskej asociácii malých a stredných podnikov a živnostníkov za podporu pri zrealizovaní výskumnej časti monografie, ako aj rodinným podnikom za trpezlivosť a ochotu pri poskytnutí kľúčových informácií a vyplnení dotazníka.