Výskum rodinného podnikania na Slovensku 2020

Hlavným cieľom monografie je identifikácia kľúčových faktorov rozvoja, ktoré majú významný vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti rodinných podnikoch na Slovensku. Cieľom prvej časti monografie bolo spracovať teoreticko-metodickú bázu o vzniku, existencii a rozvoji rodinných podnikov, so zameraním sa na špecifické oblasti typické pre tento segment podnikania. V kontexte stanoveného cieľa, predkladaná monografia sleduje naplnenie čiastkových cieľov:

  • identifikovať charakteristiky rodinných podnikov,
  • zhodnotiť súčasný stav rodinného podnikania a význam rodinných podnikov pre ekonomiky EÚ a Slovenska,
  • spracovať teoretické a praktické východiská k jednotlivým špecifickým problematikám rodinného podnikania – právne aspekty, riadenie rodinného podniku, konflikty a plánovanie v rodinnom podniku, a následne na základe identifikovaných bariér navrhnúť odporúčania na ich odstránenie;
  • vysvetliť rámcové podmienky pre vznik a rozvoj rodinných podnikov a zhodnotiť účinnosť vybraných determinantov vplývajúcich na rast rodinných podnikov v podmienkach SR – zdroje financovania a podnikateľské prostredie.

 

V rámci spracovania výsledkov primárneho výskumu uskutočneného v prostredí existencie rodinných podnikov v SR bolo hlavným cieľom v druhej, výskumnej časti monografie spracovať komplexnú štúdiu o vzniku a rozvoji rodinných podnikov so zameraním sa na determinanty ich rastu. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené nasledujúce parciálne ciele:

  • identifikovať základné charakteristiky rodinných podnikov v SR,
  • identifikovať aktuálny stav v kľúčových interných faktoroch, ktoré vplývajú na konkurencieschopnosť rodinných podnikov (t. j. problematika riadenia, existencia konfliktov, plánovanie vrátane plánovania nástupníctva) a monitorovať pripravenosť rodinných podnikov na generačnú výmenu,
  • zhodnotiť exportné a inovačné aktivity rodinných podnikov,
  • identifikovať externé faktory rastu rodinných podnikov so zameraním sa na kritické miesta podpory a bariéry rastu rodinných podnikov v podmienkach SR,