Elena Kašťáková

Elena Kašťáková je docentkou na Katedre medzinárodného obchodu, Obchodnej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Svoju vedecko výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť zameriava na problematiku zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s tretími krajinami ovplyvnené geoekonomickými zmenami s dosahmi na slovenskú ekonomiku. Jej kľúčová špecializácia je zameraná na regióny Ukrajiny, Ruskej federácie a krajín Strednej Ázie (Kazachstan), medzinárodný obchod, medzinárodné obchodné operácie, podporu zahraničného obchodu a internacionalizáciu malého a stredného podnikania. Je autorkou viac ako 100 vedeckých publikácií a 10 vedeckých monografií zameraných predovšetkým na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ a Slovenska v súvislosti s prebiehajúcimi geopolitickými zmenami. Je garantom predmetov: Dovozné a vývozné obchodné operácie, Medzinárodné obchodné operácie, Obchodné operácie v medzinárodnom podnikaní a Medzinárodný obchod – aktuálne problémy. V 2016 – 2020 bola členkou Pracovnej skupiny vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020 na Ministerstve hospodárstva SR a podieľala sa na tvorbe dokumentu Priority proexportnej politiky SR na obdobie 2018 – 2020 a taktiež v spolupráci so Slovak Business Agency aj na dokumente Analýza exportu MSP na Slovensku (2017). V súčasnosti participuje na viacerých vedecko-výskumných projektoch. Je vedúcou projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied pod názvom: Význam Eurázijskej hospodárskej únie pre formovanie obchodných stratégií EÚ (s implikáciami pre SR). Je členkou The New Economic Association (Ruská akadémia vied, RF), zahraničnou konzultantkou pre dizertačné práce na L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazachstan) a iné.